LINKS

DUURZAAMHEID SCHOLEN

Frisse Scholen, BENG en ENG

LA heeft ervaring met ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ BENG en ‘Energie Neutrale Gebouwen’ ENG en Frisse Scholen klasse ABC.

Handig voor scholen:
Scholen op Koers naar 2030! ondersteunt scholen en gemeenten bij de verduurzamingsopgave van onderwijshuisvesting. Het programma biedt een verscheidenheid aan instrumenten om de verduurzamingsopgave op een planmatige en slimme manier te organiseren op portefeuilleniveau.

Ruimte OK is er voor scholen en gemeenten als het gaat om de financiering en de huisvesting van onderwijs. Ons doel: impact maken door actief te ondersteunen bij het werken aan kwalitatieve, duurzame scholen en een gezonde exploitatie.

De Beslisboom Verduurzaming Scholen helpt schoolbesturen om een aanpak te kiezen voor verduurzaming en het eventueel aardgasvrij maken van hun bestaande schoolgebouw(en). Maak hieronder uw keuze.

Aardgasvrije basisscholen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en tegelijkertijd zelf een gezond binnenklimaat hebben. Dat is de beoogde opbrengst van het innovatieprogramma ‘Aardgasvrije en frisse basisscholen’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het ministerie van OCW, VNG en PO-Raad. 

Rekentool verduurzaming scholen Gemeenten en schoolbesturen staan voor de uitdaging om de komende decennia alle basisscholen te verduurzamen. Een nieuwe energievoorziening vraagt in de bestaande complexe situatie een helder inzicht in de kosten en baten. Deze Rekentool is een handvat hiervoor en geeft een indicatie van de financiële mogelijkheden.

Stichting Schooldak-revolutie is aanjager van de revolutie en heeft geen uitvoerende rol. Wij zetten de juiste partijen met elkaar aan tafel en helpen soms met een aanmoedigend duwtje. Schooldak-revolutie is de onafhankelijke schakel tussen overheden, schoolbesturen, uitvoerende partijen en de maatschappij.

Een Frisse School is een schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. In een Frisse School is aandacht voor de thema’s: energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid.

Stichting Mevrouw Meijer is een ideëel onderzoeksbureau dat verbetering van de schoolarchitectuur nastreeft. Mevrouw Meijer vindt schoolgebouwen belangrijk, omdat kinderen er een groot en vormend deel van hun leven doorbrengen. Een school is meer dan louter bedrijfshuisvesting.

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolorganisaties in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De PO-Raad richt zich op de drie grote domeinen: bekostiging, werkgeverschap, de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid.

De VO-raad is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang ondersteunt organisaties die investeren in de opvang en ontwikkeling van kinderen. We toetsen investeringsplannen op haalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, en bieden waar mogelijk een borgstelling of garantie ten behoeve van de financiering.

DUURZAAMHEID WONINGBOUW

Handig voor woningen:
Interesse in duurzaam wonen?
Bij het Regionaal Energieloket bent u aan het juiste adres. Lees meer informatie over duurzaam wonen bij u in de buurt of start uw verduurzaming door het doen van onze HuisScan. Het Regionaal Energieloket is een unieke samenwerking tussen gemeenten, lokale organisaties en het bedrijfsleven om u te helpen met het verduurzamen van uw woning.