Privacy verklaring

ALGEMEEN

Landman Architectuur respecteert de privacy van haar opdrachtgevers, adviseurs, medewerkers en ander betrokkenen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig transparante manier willen omgaan, hebben wij, in het kader van het in werking treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een privacybeleid geformuleerd en in ons bureau geïmplementeerd.

Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De op onze website www.landmanarchitectuur.nl gepubliceerde privacyverklaring is de meest recente verklaring en als enig van toepassing.

VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens is Landman Architectuur, gevestigd aan de Kea Boumanstraat 78 te Amsterdam.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Landman Architectuur verwerkt alleen de door u zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens terwille van het gebruik van onze adviezen en diensten. Het betreft de volgende persoonsgegevens:

  • voorletters, voor- en achternaam;
  • functie en bedrijf;
  • e-mailadres;
  • adresgegevens
  • relevante telefoonnummers

Het doel van onze verwerking van uw persoonsgegevens is om met u en betrokkenen:

  • adequaat contact te onderhouden;
  • onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren;
  • het in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures;
  • het afhandelen van (wederzijdse) betalingen.

VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Incidenteel wordt, met uw toestemming, het burgerservicenummer (BSN) verwerkt.

REGISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Landman Architectuur gaat zorgvuldig met uw persoonsgegeven om. Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een met een wachtwoord beveiligd elektronisch register. Slechts enkele daartoe gemachtigde personen van Landman Architectuur hebben toegang tot dit register. Dit is momenteel Sjoerd Landman.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT PERSOONSGEGEVENS

Op grond van artikel 13, lid 2 sub b van de AVG heeft u recht op inzage van de door ons verwerkte persoonsgegevens van u. Tevens mag u deze door ons laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Landman Architectuur en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en waarop een adres staat vermeld waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na uw verzoek krijgt u reactie op uw verzoek. Desgewenst kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De door ons verwerkte en geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is bewaard: dit geschiedt tijdens de termijn dat we onze diensten leveren en alleen tijdens de periode die wettelijk verplicht is.

HET DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Landman Architectuur deelt nooit (op enige manier) uw gegevens aan derden, tenzij dat in het kader van het uitoefenen van onze diensten wenselijk is, of indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing.

CONTACTGEGEVENS

Voor verzoeken, vragen of informatie kunt u zich richten tot Sjoerd Landman van Landman Architectuur via sjoerd@landmanarchitectuur.nl of 0650207212

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 01 November 2021 tot nader order.